Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj

=●=

Nedelja, 6. III 2011.

Logo Leteći bumbar #364

Logo Leteći bumbar #365

U ovom broju donosimo:

2. Ispit iz fizike                       Tekst poslao čitalac (ili čitateljka)

            Zanimljiva pričica

2. Reč uredni�tva

            Izvinjenje

3. Anatomija fakulteta ()

            Lice i naličje faksa

4. �pigl - dvojnici poznatih

            Foto-feljton: dvojnici poznatih ličnosti.

7. Mu� 1.0

            Vapaj jedne gospođe tehničkoj podr�ci

8. Locirajte se!                       Engleski jezik

            Vi mora da ste izako je većina ovih tvrdnji tačna (Luksemburg; 2893-2904)

Sačuvajte ovaj broj! Mo�ete od njega da napravite:

- molersku kapu

- brodić

- avion koji leti�

Urednicima ostalih časopisa:

Budite fer i ostavite link za ovaj časopis kad već uzimate materijal odavde!

Umetnost: Pečurke

ISPIT IZ FIZIKE

            "Opi�ite kako se mo�e izmeriti visina nebodera običnim barometrom" - bilo je pitanje na nekom ispitu iz fizike na Univerzitetu u Kopenhagenu.
            Jedan od studenata je odgovorio: "Oko vrha barometra zave�ete kraj podu�eg kanapa i polako spustite barometar sa krova nebodera sve dok barometar ne dodirne tlo. Du�ina kanapa uvezana za du�inu barometra je, u stvari, visina nebodera".

            Ovaj poprilično orginalni odgovor je do te mere iznervirao profesora, da je student pao na ispitu i bio isključen iz slu�anja fizike na ovom univerzitetu. Student se pozvao na svoja osnovna prava sa obrazlo�enjem da je njegov odgovor neoborivno korektan, tako da je univerzitet
Pozdrav iz Visokog

imenovao posebnu nezavisnu komisiju koja je trebalo da oceni ovaj slučaj. Predsednik komisije je odlučio da je odgovor zaista bio tačan, ali da nije relevantan kao dokaz poznavanja materije, u ovom slučaju fizike. Da bi re�ili pat-poziciju, odlučeno je da student mo�e da istupi pred specijalnu komisiju i da ima �est minuta da d� usmeni odgovor na ovo pitanje, kako bi pokazao da poznaje osnovne principe fizike.
            Pet minuta je student sedeo razmi�ljajući i ne progovarajući ni reč.
            Predsednik komisije ga je upozorio da vreme ističe i da ima jo� samo jedan minut da d� odgovor na postavljeno pitanje. Na to je student odgovorio kako ima nekoliko izrazito relevantnih odgovora, ali da ne mo�e da se odluči koji bi da d� kao konačan odgovor. Jo� jednom mu je savetovano da po�uri, posle čega je student odgovorio kako sledi:

- Kao prvo, mogli bi da ponesemo barometar na vrh nebodera, bacimo ga sa ivice i izmerimo vreme koje mu treba da dotakne tlo. Visina nebodera bi u tom slučaju bila H = 0,5g�t�. Jedino �to bi se barometar u tom slučaju razbio.
- Ili, u slučaju da sija sunce, mogli bi da izmerimo du�inu barometra, izmeriti visinu njegove senke, zatim izmeriti visinu senke nebodera i proporcionalnom aritmetikom izračunamo visinu nebodera.
- Ako ba� �elite da budete naučni na visokom nivou, mogli bi zavezati kraći kanap na kraj barometra, i pustiti ga da se klati kao klatno, najpre na tlu, a onda na vrhu nebodera. Visina odgovara odstupanju gravitacione 
sile koja deluje na tako napravljeno klatno, T = 2p�(l/g).

- Četvrto re�enje, u slučaju da neboder ima stepenice za nu�du, bilo bi i najjednostavnije: svaki sprat 

Reč uredni�tva

            Zbog toga �to nekoliko dana nismo imali internet u redakciji, bili smo prinuđeni da broj #364 ne objavimo, već da ovaj broj objavimo kao dvobroj.

            Izvinjavamo se zbog toga i zato u narednom broju očekujte 10 strana. Prvo, u znak izvinjenja, a drugo � 14. III će biti sedam godina kako izlazi na� časopis.

Va�a redakcija

stepeni�ta izmeriti u du�inama barometra i na vrhu samo sabrati tako izmerene du�ine.
- A ako �elite jedno dosadno i ortodoksno re�enje, �to ja pretpostavaljam da vi očekujete, mogli bi da iskoristite barometar da izmerite vazdu�ni pritisak na tlu, zatim na krovu, i razliku u milibarima iskoristite za izračunavanje visine zgrade.
- Elem, kako nas stalno podstičete da ve�bamo nezavisnost razuma u primeni naučnih metoda, mislim da bi najjednostavnije bilo pokucati na vrata domara u tom neboderu i reći mu: "Daću vam svoj novi barometar ako ka�ete koliko je visoka ova zgrada oko koje se vi brinete".

Natpis na majci

            Ne treba ni pominjati da je student polo�io ispit, a posle je bio prvi Danac koji je dobio Nobelovu nagradu za fiziku. Glavom i bradom Nils Bor (Niels Bohr).

ANATOMIJA FAKULTETA (�)

            PRAVO
Ekipa: Oni koje je majčica priroda obdarila fotografskim pamćenjem, oni koji se pale na kostimiće Lare Flynn Boyle i kojima nema većeg gu�ta nego pred ogledalom vikati iz petnih �ila: 

"Obd�ek�n!" Nađe se tu i par primjera koji su zalutali - na nagovor roditelja, naravno.

Kako se studira: U Kavkazu, Modelsu, na Cvjetnom, u Bogovićevoj, Teslinoj, Tkalci, na Jarunu, navečer u Papaji, Saloonu, Indysu, Bestu, Sokolu. Izvanredni studenti imaju ne�to naporniji program, no kad se sve to dobro organizira i poslo�i u hiper-nove notebookove i aktovke, sve se stigne.

Najveća fora: Nitko te ni na �to ne tjera, a Kazneno i Građansko pravo se padaju iz gu�ta! Tek toliko da imate �to raditi.

Minusi: Ako ćemo ba� inzistirati, ima i toga. Svjedoci ka�u da im najvi�e smeta nekolegijalnost. Je l' to mo�da ono kad se uvijek nade par individua koje ne �ele markirati ili kojima je bed potpisivati neprisutne, jer to nije po zakonu?

Rok studiranja: 7 godina

�to će od vas biti: Faca s aktovkom koja rje�ava sljedeće slučajeve: susjedova krava pre�la graničnu liniju, Vlatka Pokos tu�ila tog i tog zbog nano�enja du�evne boli...

Priča se o: ...krajnje dovitljivim načinima primjene najsuvremenijih tehnologija: recimo, osoba A koja pola�e ispit nosi radio-prijemnik na prsima. Osoba B (koja ne mora biti s istog faksa) �apuće u mikrofon. Pa vi recite da dovitljivost nije va�na. Na kraju krajeva, na ovom faksu je jedino bitna moć uvjeravanja.

 

            ARHITEKTURA, GRA�EVINA, DIZAJN

Ekipa: Stara narodna ka�e: arhitekt je onaj tko nije dovoljno mu�ko da bi bio građevinac, niti dovoljno peder da bi bio dizajner. A gdje su tu cure? Dizajn i arhitektura su ne�to presti�niji, ali se i među građevincima nerijetko nađe dizajner, koji ne �eli postati palir na gradili�tu pa otplovi u arty-farty vode.

Kako se studira: Čim ude� u zgradu, osmisli� si furku (crno od glave do pete, leptir ma�na, golferski look i tako do kraja �ivota). Za katedrom stoje isti takvi kojima faks dođe ne�to kao nakit. Kad ne rade u fu�u, na svom egu ili ne igraju tenis, onda vam ispile �ivce nemogućim rokovima za predaju nacrta. Probajte se opustiti u menzi, Ciglani ili Sedmici. Ako imate sreće, naletit ćete na neekog profesora ili asistenta u 

�PIGL � DVOJNICI POZNATIH

Ivan Jarnjak (potpredsednik Hrvatskog sabora Jeremija

Rubrika "�pigl" sa sajta Nika Titanika

elementu koji obećava pokoju natuknicu iz ispitnih pitanja. Niste li ba�dareni, radije odustanite od ove ideje! Oni pred �ivčanim slomom idu u Dom penzića u Klaićevoj.

Minusi: Volite dr�ati �alicu kave u blizini nacrta? Probajte. Nemali broj hrabrih je zavr�io u Vrapcu.

Rok studiranja: 7,5 godina u prosjeku. Ovisno o libidu i sputavanju istog, brojka mo�e varirati [u zadnje vrijeme primijećen porast mladih majki među nezavr�enim (a svr�avati su htjele, ha?!) građevinarkama i arhitekticama].

�to će od vas biti: Sva �iva bića, cure, dečki, pa čak i odlazak na piće postaju projekti!

Face it: Od njih 120 s godine, 10 će zarađivati kao gospoda arhitekti.

Aktualne meke: Nizozemska i �vicarska.

Priča se o: Građevinci jedva čekaju da arhitekti podastru svoje projektiće na nekoj izlo�bi, pa da im u knjigu dojmova upi�u opaske tipa: "Stari, ja ti za ovo statiku ne bum proračunaval!"

 

            DIF (KINEZIOLOGIJA)

Ekipa: �to je ono visoko tri metra, u trenirci, koje se gura preko reda u menzi i nosi u pand�ama tri porcije bečkih odrezaka i 547 mini-pakovanja "Dukatovih" jogurta? Ne, nije izgladnjeli grizli, već student DIF-a koji obitava na Savi.

Kako se studira: Tako da se po čitav dan iscrpljuje� do besvijesti, pa se već u suton mo�e� strovaliti u krevet i reći svima da te boli glava od učenja (ovdje ne mislimo na naprezanje mo�danih vijuga, već na onaj bezuspje�ni salto koji ste 5 puta poku�avali izvesti na parketu jer nije bilo slobodne strunjače). Svako malo mamina i tatina plaća potro�i se na odlazak na skijanje, jedrenje ili rafting, pod izlikom da je to �kolska zadaća. Oni nadobudniji će u slobodno vrijeme voditi neki tečaj aerobika.

Minusi: Upale mi�ića, profesionalne deformacije i prokletstvo pod �ifrom: Seks mi je inače OK, no ako �elim raditi na svojoj psihofizičkoj spremnosti i otići na Olimpijadu, on mi je čisto rasipanje dragocjene energije. A tek kad počne teroriziranje bli�njih zdravom prehranom i najnovijim dijetama... Već smo se naje�ili od količine adrenalina.

Zavesa u učionici

Rok studiranja: 7,5 godina

�to će od vas biti: Kad ste već toliko mukotrpno radili na va�im leđnim mi�ićima i obrijali glavu da biste br�e plivali, za�to se ne biste odmah zaposlili kao izbacivač u "Aquariusu"?

Plan B: potucite konkurenciju i postanite novi Severinin bodyguard.

Priča se o: Studenti sanjaju o tome da jednog dana asistiraju Vanji Rupeni ili Ivani Banfić pri izvodenju �page. Legenda ka�e da sporta�i i nisu tako dobri u krevetu kao �to izgledaju. A tek kad progovore...

 

            MEDICINA

Ekipa: Mamini i tatini sinovi kojima na ulaznim vratima stana već pi�e "dr".

Ostatak: Svi oni s prosjekom 5,0 koji su kao mali voljeli gledati "Kliniku Schwarzwald", a kad su narasli po�eljeli biti poput dr. Kovača.

Kako se studira: Na ovom faksu je sve grupno. Prvog dana upoznat će� �ivotnog partnera. �est godina prolijevat ćete suze i znoj nad internom i histologijom, a mo�ete i jedno na drugom vje�bati anatomiju. U prosjeku na svakoj godini ima 20 

parova. Iz para za učenje razvija se poslovna veza, a nakon toga i brak.

Scenarij za solere-�trebere: nakon predavanja (oko 14h), pravac u NSB. Ubije� sat vremena u hodniku pa buba� do 20h. Onda izađe� kao zombi, ode� doma i zaspi� usred "Hitne slu�be". Sutra - sve ispočetka. Nakon polo�enog ispita slijedi tulumarenje. Ponovo u toj istoj grupi.

Vrhunac: Bruco�ijade u Bestu (samo za vas, večeras svira � "Magazin"!). Danju se oporavljate u naj-in kafiću "Kod Radića", zvanom i "Metastaza".

Minusi: Uđe� sa �irokim znanjem, izađe� ograničen. U prijevodu: previ�e bubanja, premalo slobodnog vremena. Pojedincima se zna dogoditi da dođu na ispit u papučama. Najveći minus: premalo prakse. Dođe tako Talijan na hitnu i urla: "Vespa, vespa!" (u prijevodu: "Progutao sam osu"), a fri�ki doktor ka�e: "Ne vidim nikakvu ozljedu od udaraca. Mo�ete doma."

Rok studiranja: 7,5 paklenih godina prođu vam ko od �uba...

�to će od vas biti: Kad zavr�ite, slijedi gorka spoznaja: niste vi nikakva doktorica Quinn, �ena-vrač, jo� manje Luka Kovač, već ste običan pisac recepata. A kad već ne mo�ete dobiti specijalizaciju (interna i kirurgija iz ljubavi, derma i fizikalna zbog para), one Plivine kremice i akviziterstvo vam odjednom postaju vrlo privlačne solucije. Iznenadili biste se koliko njih po�eli putovanja i postanu turisticki vodiči.

Mačići na stepeni�tu

Priča se o: Budući da se ova vrsta ba� i ne zna ne�to posebno zabavljati, svjedoci ka�u da nema većeg gu�ta nego kad vas na vje�bama neki jadni pacijent zamjeni za doktora. Jo� ako padne kakva bombonijera ili pr�ut � di će� vi�e?

 

            FILOZOFSKI

Ekipa: Svi oni koji ne znaju �to bi, a vole se tra�iti. Svi koji su polo�ili nemogući test opće kulture, sva�tari, te 99% cura i 1% frajera koji misle da su cool ako nose crne rolke, duge kose, duge suknje i duge torbe. Oni koji ne uspiju upasti idu na Hrvatske studije.

Kako se studira: Lagano, lagano. Profesori se ionako pona�aju kao gostujuće superzvijezde i vi�e ih mo�ete vidjeti u

kazali�tu, na TV-u i po novinama nego za katedrom. Suma sumarum: sve �to naučite, naučite doma. Satnica je rastegnuta na čitav dan, prijatelja nema jer su ra�trkani po drugim studijskim grupama, a sve one rupe u znanju i vremenu mo�ete krpati u kultnom Stakleniku slu�ajući punk/ska/metal i pijući pelinkovac. Mo�da osnujete i svoj bend.

Minusi: Nećete uloviti kompatibilnog partnera (u neposrednoj blizini samo strojari ili brodograditelji), nema čak ni menze (hrabri se idu parfimirati mirisom pomfrita na Strojarstvo). U Delfima bi rekli: depresivno mjesto, depresivni ljudi.

Rok studiranja: 7,5 godina u prosjeku, najveći broj vječitih studenata.

�to će od vas biti: Nije nu�no zavr�iti faks da bi ste postali faca s malog ekrana (Lokas, Brlekica; Tu�ekica), PR, copywriter, profesor-snob (obavezna po�tapalica "de"), a ako vam se posreći, mo�da postanete pomoćnik glavnog urednika u nekom magazinu. �ta fali na�em pomoćniku u "Kliku"? (prim. red.: odakle je preuzet ovaj tekst)

Priča se o: Profesori vole estetiku, a cure profesore. Isku�ani recept: malo dodatnog zalaganja, malo vi�e �minke i eto vas kao demonstratorice, asistentice, a uskoro i kao profesorove supruge.

MU� 1.0

Slovo Potovana gospodo iz Tehničke Podrke, prole godine učinila sam upgrade s Dečka 5.0 na Mua 1.0.  Naalost, novi program vrlo loe radi.

            Nekompatibilan je s knjigovodstvenim softverom, pa je ograničio pristup aplikacijama Garderoba 12.2, Cvijeće 9.0 i Nakit-23K ver2.0, koje su savreno funkcionirale pod Dečkom 5.0.

            Uz to, Mu� 1.0 je deinstalirao mnoge programe kaoto su Večera s plesom 7.5, 20dnevno Krstarenje 2.3 i Večera sa svijećama 6.1, a onda je instalirao nove, nepoeljne programe kaoto su Poker 1.3, Subotnji Nogomet 5.0, Golf 2.4 i Nered svuda 2002.

            Razgovor 8.0 vie ne funkcionira, a pokuaj njegovog pokretanja rui sistem.

            Ni pod kojim uvjetima Mu� 1.0 ne izvrava Promjenu Pelena 14.1 ili Spremanje stana 2.6. Pokuala sam problem rijeiti patch-om Zvocanje 5.3, ali ovaj vienamjenski usluni program ima ograničeno djelovanje.           Molim vas da mi pomognete.

 

Odgovor slube tehničke podrke:

            Ovo je čest problem na koji se korisniceale i on nastaje uslijed zablude. Mnoge vre upgrade sa Dečka 5.0 na Mua 1.0 ne znajući da je Dečko 5.0 paket za zabavu, dok je Mu� 1.0 operativni sistem projektiran tako da izvravato manji broj aplikacija.

            Novi programi se mogu instalirati samo jednom godinje, budući da Mu� 1.0 ima vrlo ograničenu memoriju.

            Zato razmislite o kupovini dodatnog softvera za poboljanje performansi; preporučujem Toplu Hranu 3.0, Sexy Rublje 1.1 i, naročito, Strpljenje 10.1.

            Kada se koriste zajedno, ovi programi će uciniti da Mu� 1.0 razvije karakteristike kaoto su Popravci po Kući 2.5, Maenje+69-XP i Najbolji prijatelj 7.6.

            Savjetujemo da ni po koju cijenu ne instalirate program Punica 1.0 � ta aplikacija nije podrana i ubacit će Mua 1.0 u petlju, u kojoj će se izvravati samo Pecanje 9.4 i Lov 5.2, sve dok konačno ne upadne u program Pivo 6.0, koji izaziva generiranje fajlova Pivski Trbuh 9.1 i Hrkanja Professional, koji se vrlo teko briu.

Pecanje i mamci

LOCIRAJTE SE

       Vi mora da ste iz Luksemburga ako� (L, poglavlje LV)

2893. You'd rather drink expensive wine mixed with coke than cheap wine.
2894. You complain about your student loan being just enough money to pay for your beer consumption.
2895. You refuse to use public transport on principle.
2896. Bartenders are extremely friendly to you, not because they like you, but because they know they will make a lot of money and get quite a generous tip.
2897. You think the Luxembourgish high school diploma is the most difficult and valuable in the world.
2898. You end up being an alcoholic before you turn 18.
2899. You study about 200km away from Luxembourg and go home every single weekend.
2900. You're fluent in sarcasm.
2901. You used to watch "H�ppi Diwwi" as a child
Natpis na majci

2902. You use "d'Sau" to refer to other people.
2903. You care about what your neighbours will think.
2904. You think it's normal that teachers and social workers can afford fancy cars and houses.

Blic strip; Autor: Marko Somborac

Friz

=●=

Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj